Vedtægter

Vedbæk Handels og Erhvervsforening

Hyggeligste handelsby langs Øresunds kyst

Vedtægter for Vedbæk Handels og Erhvervsforening

 

§ 1. Navn og Hjemsted.


1.1 Foreningens navn er Vedbæk Handels- & Erhvervsforening (i daglig tale VHE).


1.2 Foreningens hjemsted er Vedbæk i Rudersdal Kommune.


§ 2. Foreningens Formål.


2.1 Foreningens formål er at arbejde for medlemmernes fælles interesser og for et aktivt handels- og erhvervsliv i Vedbæk.


2.2 Medlemmernes interesser defineres i denne sammenhæng, som optimering af medlemmernes mulighed for at skabe omsætning, dvs. kundeorienterede tiltag og aktiviteter samt markedsføring, omtale og relationsopbygning.


2.3 Foreningen vil desuden vedvarende arbejde for at øge antallet af medlemmer i foreningen bl.a. ved særlige fordele direkte tilknyttet et medlemskab af foreningen.


§ 3. Medlemmer.


3.1 Som medlem kan optages enhver selvstændig handlende eller virksomhed, der driver forretning eller liberalt erhverv i Vedbæk.


3.2 Medlemskabet ophører automatisk ved 2 måneders kontingentrestance. Ved fornyet indmeldelse kræves restancen indbetalt.


3.3 Medlemskabet ophører ligeledes, hvis medlemmet ikke længere opfylder kriterierne for optagelse, jfr. stk. 3.1.


3.4 Udmeldelse skal ske skriftligt til et kalenderårs udgang.


3.5 Foreningens medlemmer forventes loyalt at deltage i og støtte foreningens vedtagne aktiviteter, herunder hjælpe med den praktiske udførelse efter forudgående aftale.


§ 4. Virke.


4.1 Foreningens formål søges fremmet gennem:


a) Mødeaktiviteter.


b) Afholdelse af kommercielt orienterede by-arrangementer.


c) Markedsføring af byen og dens aktiviteter.


4.2. Foreningen ønsker en sund økonomi med et fornuftigt økonomisk råderum, til foreningens aktiviteter. Foreningens indtægter kommer i form af kontingenter fra medlemmerne, sponsorater og overskudsgivende salg og udskænkning.


§ 5. Kontingenter.


5.1 Kontingentet fastsættes hvert år af generalforsamlingen.


5.2 Kontingentet opkræves efter bestyrelsens anvisning. Ved indmeldelse i løbet af året indbetales kontingentet pro rata pr. måned.


5.3 Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til den 31. december. Kontingent refunderes ikke.


 

§ 6. Bestyrelsen.


6.1 Bestyrelsen består af 4-6 medlemmer og ledes af formanden.


6.2 Formanden vælges for 2 år ad gangen.


6.3 De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, dog således, at halvdelen er på valg hvert år.


6.4 Bestyrelsen kan konstituere sig med en næstformand og en sekretær.


6.5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, såfremt over halvdelen af bestyrelsens medlemmer samt formanden er til stede.


6.6 Hvert medlem har en (1) stemme, ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.


6.7 Valgbar til bestyrelsen er medlemmer, der opfylder betingelserne i § 3.1. eller personer, som har tilknytning til et medlems forretning/virksomhed i Vedbæk og som er indstillet af et medlem. Bestyrelsesmedlemmer der ikke opfylder disse betingelser, afgår umiddelbart efter at betingelserne i § 3.1 ikke længere er opfyldt eller ved førstkom­mende generalforsamling.


6.8 Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg til løsning af konkrete, tidsbestemte opgaver.


§ 7. Regnskab & Tegningsret.


7.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.


7.2 Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formanden eller af to øvrige medlemmer i forening.


§ 8. Generalforsamling.


8.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.


8.2 Den ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts.


8.3 Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel med angivelse af mindst følgende punkter på dagsordenen.


a. Valg af dirigent.

b. Formandens beretning.

c. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet.

d. Fastsættelse af kontingent.

e. Indkomne forslag.

f. Valg af formand.

g. Valg af kasserer

h. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.

i. Valg af suppleant/-er.

j. Valg af revisor.

k. Eventuelt.


8.4 Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen, og udsendes til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen.


8.5 Der vælges en til to (1-2) suppleanter for 1 år, antallet af stemmer afgør rækkefølgen.


8.6 Der vælges en (1) revisor for 1 år.


8.7 Hvert medlem (forretning/virksomhed) har en (1) stemme og kan derudover møde med en (1) fuldmagt fra et andet medlem. I tilfælde af, at medlemmet har flere ejere, har disse ret til at deltage i generalforsamlingen.


8.8 Kun medlemmer, der har betalt kontingent for indeværende år har adgang til og stemmeret på generalforsamlingen.


8.9 Alle valg til bestyrelsen foregår skriftligt, hvis der er mere end en (1) kandidat til posten. Til øvrige afstemninger kan mindst 3 medlemmer forlange skriftlig afstemning.


8.10 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved almindeligt stemmeflertal af de fremmødte, dog med undtagelse af ændringer i vedtægterne.


§ 9. Ekstraordinær Generalforsamling.


9.1 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer ønsker dette.


9.2 Ekstraordinær generalforsamling skal også indkaldes, hvis mindst 1/5 del af medlemmerne indgiver skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af emnet der ønskes behandlet.


9.3 Såfremt en ekstraordinær generalforsamling er begæret af medlemmerne, har bestyrelsen pligt til senest 14 dage efter begæringen at indkalde til ekstraordi­nær generalforsamling.


9.4 En ekstraordinær generalforsamling afholdes efter samme regler, som den ordinære generalforsamling.


§ 10. Vedtægtsændringer.


10.1 Vedtægtsændringer kræver 2/3 dels majoritet af de tilstedeværende medlemmer på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.


§ 11. Eksklusion.


11.1 Såfremt et medlem modarbejder foreningen eller dens formål, kan bestyrelsen ved simpelt flertal beslutte at ekskludere medlemmet.


11.2 Eksklusionsbeslutningen kan af medlemmet forlanges behandlet på den efterfølgende ordinære generalforsamling, hvis beslutning i sagen er inappellabel.


§ 12. Opløsning af foreningen.


12.1 Foreningen kan opløses, såfremt 2/3 af medlemmerne beslutter dette på en ordinær generalforsamling eller gennem en skriftlig urafstemning.


12.2 I tilfælde af opløsning anvendes foreningens midler til et alment nyttigt formål efter bestyrelsens bestemmelse.Vedtaget på foreningens generalforsamling d. 23. april 2013Copyright @ All Rights Reserved